6. 1. 2020

V Prostějově máme už mnoho let velký problém, o kterém se příliš nemluví. Mladí a vzdělaní lidé odcházejí do velkých měst, kde mají lepší kariérní možnosti a město postupně stárne.

Proto jsem s kolegy z Na rovinu! přišel s návrhem na zavedení několika stipendijních programů, které by podporovaly mladé lidi při jejich cestě za vzděláním a napomohly by tomu, aby ve městě zůstali i po dostudování. Nejednalo se v žádném případě o samospásný nápad, který by celý problém odstranil, ale měl to být jeden z příspěvků k řešení problému, kterým se dosud nikdo systematicky nezabýval.

V návrhu byly zmíněny tyto programy:

  1. Stipendium pro financování krátkodobých studijních pobytů v zahraničí pro studenty všech typů škol s trvalým pobytem v Prostějově. Pamatuji si, jak velké byly moje životní náklady, když jsem studoval na Erasmu v Groningenu a Brémách. Pro studenty v cizině je každá koruna navíc dobrá. Studijní a životní zkušenosti ze studia v cizích zemí jsou naprosto nedocenitelné pro osobní rozvoj a jsou obrovskou konkurenční výhodou na trhu práce.
  2. Stipendium pro studenty prezenčního studia na vysokých školách, pokud se zavážou bezprostředně po řádném ukončení studia pracovat nebo podnikat na území Statutárního města Prostějova právě tolik kalendářních let, na kolik akademických roků pobírali stipendium. Tento návrh kombinuje princip osobní odpovědnosti a zároveň stírá nerovný přístup ke vzdělání, který je jedním z velkých problémů našeho školství.
  3. Stipendium pro studenty středních a vysokých škol, které by mělo podobu jednorázového finančního příspěvku určeného na úhradu nákladu souvisejících s účastí na odborné konferenci ve svém oboru zájmu/studia. Toto stipendium by podporovalo špičkové studenty, kteří se již věnují vlastnímu výzkumu a odborným činnostem nad rámec svého studia.
  4. Stipendium pro studenty a absolventy vysokých škol, jejichž kvalifikační práce se týká Prostějova a je pro město a samosprávu přínosem. Pro město je výhodné, pokud se studenti věnují prostějovským tématům a odborně řeší některé problémy, které by muselo řešit vlastními prostředky. Výsledky některých kvalifikačních prací by mohl Prostějov využívat pro svůj další rozvoj.

A jak to celé dopadlo? Kolem návrhu se na zastupitelstvu rozvinula poměrně bohatá a zajímavá diskuse. Když pominu, že někteří řečníci měli potřebu zabývat se drobnostmi a vysvětlováním, proč to nejde, většina diskutujících mluvila k věci. Návrh nakonec neprošel, ale jsem rád, že se o důležitosti podpory vzdělání začalo konečně mluvit. Schválený protinávrh ukládá radě, aby se zabývala hledáním možností podpory vzdělávání.

 

Mgr. Martin Hájek, Ph.D., Strana zelených / Na rovinu!

https://www.facebook.com/martinhajekzvrahovic/